Suvila lammutustööd

Lammutamisel tuleb jälgida kõiki tehnoloogilisi ja tööohutusalaseid nõudeid. Enne lammutustööde alustamist tuleks majast ja krundilt tervikuna välja lülitada elekter, lahti ühendada veevarustus ja kanalisatsioon. Seda saab teha koostöös teenuse pakkujate ja haldajatega.
Lammutuse käigus tuleb algul eemaldada katuselt eterniidist katusekate. Seejärel saab eemaldada katuse laudroovi ja katusesarikad. Peale katusekonstruktsioonide eemaldamist tuleb eemaldada puidust vahelae konstruktsioon (põrandalaudis, laekonstruktsioon ja laetalad). Vahelae konstruktsioonide lammutamise järel lammutatakse ära esimese korruse seinad ja esimese korruse puitkonstruktsioonidest põrand. Kõige viimasena lammutatakse hoone vundament. Lammutusjärgselt saab rajada lammutatava hoone alale uue elamu. 

Võimalike varingute ja sellest tulenevate tööõnnetuste vältimiseks tuleb lammutamist teha väga hoolikalt ning tähelepanelikult, kasutades tööde teostamisel kõiki vajalikke üld- (tellingud, turvapiirded jne.) ja isikukaitsevahendeid (kiiver, turvajalatsid, nõuetele vastavad tööriided, kaitseprillid, töökindad, kaitsemaskid jne.). Samuti peavad kõik tööde teostamiseks kasutatavad mehhanismid ja seadmed ning tööriistad olema tehniliselt korras ning ohutud. 

Lammutustööde käigus tekkivad jäätmed tuleb sorteerida jäätmeliikide kaupa ning anda need üle vastavat riiklikku tegevusluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Lammutustööd tuleb teostada kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate ehitusalaste seaduste ja normidega. Lammutusel tekkiv lammutuspraht tuleb nõuete kohaselt utiliseerida. Kuna elamu katusekatteks on kasutatud lainelist eterniiti, mis sisaldab asbesti ja on seega ohtlike jäätmete kategooriasse kuuluv materjal, siis tuleb katuse lammutamisel eterniidijäätmed üle anda ohtlike jäätmete käitlemisega tegelevale ettevõttele. Lisaks mainitule tuleb lammutustööde ajal järgida kõiki Eesti Vabariigis kehtivaid tööohutuse ja tuleohutuse nõudeid. 

Lammutustööde keskmised mahud on järgmised: 

POS.MATERJAL
MÕÕTÜHIK 

KOGUS 
1Raudbetoonist vundamendidm3 
9,5 
2Katuse laineline eterniitm294,0
3Puitmaterjal
m3 

10,5
4Soojustusmaterjalm37,0
5Tellis- ja silikaattelliskonstruktsioonidm35,4
6Klaas
m2
24,6